کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی" تعامل موثر با دانشجویان"

دبیرخانه شورای معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگا های منطقه 4 برای کارشناسان منطقه4  کارگاه آموزشی" تعامل موثر با دانشجویان" را برگزار کرد.

آقای پیمان محمدی مسئول دبیر خانه از ادامه جلسات به صورت 6 ماه یکبار در یکی از دانشگاه های منطقه خبر داد.

این نشست با حضور بیش از سی کارشناس از چهارده دانشگاه منطقه (دانشگاه اراک، قم، قزوین، بوعلی همدان و...) در دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد.